MATCH INFORMATION

Match Name:              Rebels Trophy 2019

                        ♦ SLOVAK NATIONAL CHAMPIONSHIP ♦
Level: III, Handgun
Region: Slovak Republic
City: Komarno
Organizer: SK Hodkovce & Rebels
Match Director: JANETTE HAVIAROVA (SVK) & ZACHAR BYSTRIK (SVK)
Range Master: KURT KREUTZER (AUT)

Pre Match Date: May 30th to 31st 2019 (Thursday - Friday)
Main Match Date: June 1st to 2nd 2019 (Saturday - Sunday)
Discipline: HG + PCC
Number of Days: 2 (all stages shot in 2 days)
Minimum Rounds: 420
Number of Stages: 21+ 1 Charity Event Stage
Registration Deadline: May 25th 2019

Contact Name: Janette Haviarova
Contact E-mail: rebelstrophy @ gmail.com
Contact phone: +421 905 34 97 68
Web Site: www.rebelszone.com
Facebook: www.facebook.com/rebelstrophy/
Registration: https://ipsc-dvc.org/

REGISTRATION FEE:

pretek

REGISTRATION FEE - FIRST MOMENT - from November 15th - December 31st 2018 - 100€ (Xmas lottery included)

STANDARD REGISTRATION FEE - from January the 1st 2019110 €, JUNIOR 70 € - Deadline Date – May 25th 2018

ON THE RANGE - 150 € only if We have free slots

SPONSORSHIP FEE FOR PREMATCH - 130 €

SPEEDTICKET FEE - 150 €

IF YOU WANT TO SHOOT BOTH DISCIPLINES (HG+PCC), please contact us by email: rebelstrophy@gmail.com.

System for shooting 2 disciplines: PM - discipline for scoring, MM - discipline for training-without scoring

         - It is not allowed to shoot 2 disciplines in 1 day. You can shoot second discipline only for "training" without scoring.

REGISTRATION FEE FOR SHOOTING 2 DISCIPLINES:

REGISTRATION FEE: 100 + REGISTRATION FEE FOR 2nd discipline: 80 € = 180 .

Payment Info: IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

SWIFT: CEKOSKBX

Account owner: Rebels

Address payments on account: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

Your name and registration symbol from registration obtained during the registration process. for identification of your payment. If you pay for more shooters, please write names and registration symbols of all shooters. We kindly ask all competitors to pay the whole bank fee related to the wire transfer. In the field "Details Of Charges" choose "OUR". However, if some shortage happens, the difference between the starting fee and actual money received, has to be paid in cash at the shooting range.

Squading is available after accepting the payment. If you not receive confirmation email in one week after your payment, please contact Match Director - rebelstrophy @ gmail.com.

Registration Fees are no refunding, but it can be transferred to other registered shooter.

XMAS LOTTERY - every shooter registered and payed FIRST MOMENT REGISTRATION FEE (from November 15th - December 31st 2018) will automatically join the "XMAS LOTTERY".

The winners will be announced in the beginning of January 2019.

Štartovné na pretek:

ŠTARTOVNÉ NA PRETEK - FIRST MOMENT - 15.November 2018 - 31.December 2018 - 100€ (vrátane Vianočnej lotérie)

ŠTANDARDNÉ štartovné na pretek - od 1.Januára 2019 – 110 €, JUNIOR 70 € - posledný deň platby – 25. Máj 2019

PLATBA NA STRELNICI - 150 € len ak sú ešte voľné sloty!!!

SPONZORSKÝ POPLATOK NA PREMATCH - 130 €

SPEED TICKET - 150 €

AK CHCETE STRIEĽAŤ OBE DISCIPLÍNY (HG+PCC), prosím, kontaktujte nás emailom: rebelstrophy@gmail.com.

Systém pre strieľanie 2 disciplín: PM - disciplína so skórovaním, MM - disciplína pre Váš tréning-bez skórovania

         - Nie je dovolené strieľať 2 disciplíny počas 1 dňa. Môžte strieľať druhú discilínu, ale len pre Váš "tréning" bez skórovania.

REGISTRAČNÝ POPLATOK PRI STRIEĽANÍ 2 DISCIPLÍN:

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 100 + REGISTRAČNÝ POPLATOK PRE 2. disciplínu: 80 € = 180 .

ÚDAJE K PLATBE: IBAN: SK 2675 0000 0000 402 399 1810

SWIFT: CEKOSKBX

Vlastník účtu: Rebels

Adresa banky: Ceskoslovenska obchodna banka a.s., Michalska 18, Bratislava, Slovak Republic

Vaše meno a priezvisko plus registračný symbol, ktorý dostanete počas registrácie je symbol na identifikáciu platby. Ak platíte za viac strelcov, prosím napíšte nám mená a registračné symboly všetkých strelcov. Prosíme všetkých strelcov pri platbe zo zahraničia, uhradiť bankové poplatky patriace k bankovému transferu sumy. V prípade nezrovnalostí sa dopláca rozdiel na strelnici priamo pri registrácii.

Zaradenie do squadov je možné až po zaplatení štartovného. Ak nedostanete potvrdzovací email týždeň po Vašej úhrade, prosím kontaktujte Riaditeľa preteku na email - rebelstrophy@gmail.com.

Štartovný poplatok sa nevracia, no môže byť prevedený na iného zaregistrovaného pretekára.

Vianočná lotéria - každý strelec zaregistrovaný so zaplateným FIRST MOMENT registračným poplatkom (od 15.Novembra do 31.Decembra 2018) bude automaticky zaradený do "Vianočnej lotérie". The winners will be announced in the beginning of January 2019.

 

GDPR

REBELS TROPHY

1. You agree by your registration and payment that your following „Personal Data“ :

- name and surname

- email address - birth date

- photo and video of the event

- telephone number

willingly give to the organizer: Sportovo strelecky klub Rebels, ICO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, ICO: 42242002 and 2 Create studio, ICO: 47207361 as „Administrators“.

1. Your data will be preserved by the Administrators for 5 years from the date of the permit (the date of permit is the date of registration for event).

- your Personal Data must be preserved for registration, recording and awarding by Administrators of the event.

- your Personal Data must be preserved for marketing activities of Administrators, social media, webpages, informations about outgoing activities.

2. You declare, that all your Personal Data provided are true. You can decide to withdraw approval by sending us an email to an email adress: rebelstrophy@gmail.com.

3. Administrator is using your Personal Data automatically and manually by Administrators and their Organising Team. Personal Data will be handled manually processing statistic system and Statistic and Marketing Team and processing by software and statistic service.

5. You can always:

- withdraw your permit

- be informed about your Personal Data

- erase your Personal informations

- update your Personal Data by writing an email to email adress: rebelstrophy@gmail.com

GDPR

REBELS TROPHY

1. Dobrovoľný súhlas automaticky dávate Vašou registráciou a platbou že nasledujúce „Osobné údaje“:

- Meno a priezvisko

- Emailová adresa

- Dátum narodenia

- Fotografie a video z udalosti

- Telefónne číslo

Môžu využívať organizátori: Športovo strelecký klub Rebels, IČO: 42323479, Strelecký klub Hodkovce, IČO: 42242002 and 2 Create studio, IČO: 47207361 ďalej ako „Administrátori“ nasledovne:

2. Vaše údaje budú uschovávané Administrátorom nasledujúcich 5 rokov od termínu povolenia. (Termín povolenia nastáva prihlásením sa na pretek)

- Vaše osobné údaje budú spracovávané pre potreby registrácie, spracovania výsledkov a slávnostnej ceremónie odovzdávania cien.

- Vaše osobné údaje budú spracovávané pre marketingové aktivity Administrátorov, sociálne siete, webové stránky, informácie o prebiehajúcich aktivitách.

3. Vyhlasujete, že Vaše osobné údaje, ktoré dávate, sú pravdivé. Môžete sa rozhodnúť o zrušenie súhlasu zaslaním emailu na adresu rebelstrophy@gmail.com.

4. Administrátori použije Vaše osobné údaje automaticky a manuálne Administrátormi a Organizačným Teamom. Personálne údaje budú spracovávané štatistickým systémom a Štatistickým Teamom prostredníctvom software-u. Takisto budú spracovávané Marketingovým Teamom

5. Stále môžete napísaním emailu na emailovú adresu: rebelstrophy@gmail.com:

- Zrušiť Váš súhlas – povolenie

- Byť informovaný o Vašich osobných údajoch

- Vymazať osobné informácie

- Aktualizovať Vaše osobné údaje

 

REBELS TROPHY INFORMATION

MOVING TO KOMARNO SHOOTING RANGE, SLOVAK REPUBLIC

MATCH NEWS